Příhlašte se ke svému Google Analytics účtu a po vytvoření weového profilu zkopírujte sledovací kód do tohoto pole." id="input-google-analytics" class="form-control">Příhlašte se ke svému Google Analytics účtu a po vytvoření weového profilu zkopírujte sledovací kód do tohoto pole." id="input-google-analytics" class="form-control">Příhlašte se ke svému Google Analytics účtu a po vytvoření weového profilu zkopírujte sledovací kód do tohoto pole." id="input-google-analytics" class="form-control">Příhlašte se ke svému Google Analytics účtu a po vytvoření weového profilu zkopírujte sledovací kód do tohoto pole." id="input-google-analytics" class="form-control">

Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti Víno TK s.r.o.


Čl. 1 Obecná ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky společnosti Víno TK s.r.o. (dále jen „obchodní podmínky“) se upravují práva a povinnosti smluvních stran na základě smluv uzavřených mezi obchodní společností Víno TK s.r.o., IČ 01614771, se sídlem Pavlovská 586/3, Liboc, 162 00 Praha 6, zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spis. zn. C 209186, s předmětem podnikání výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, hostinská činnost  (dále též „prodávající“) a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále též „kupující“) pomocí prostředků dálkové komunikace, tj. prostřednictvím internetového obchodu provozovaného prodávajícím na internetové adrese www.vinotk.eu/obchod, e-mailové komunikace nebo telefonicky.

1.2 Učiněním objednávky kupující potvrzuje, že se s obchodními podmínkami v celém jejich znění aktuálním ke dni uzavření smlouvy seznámil, souhlasí s nimi a považuje je za závazné. Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

1.3 Obchodní podmínky v jejich aktuálním znění jsou volně dostupné na internetové adrese www.vinotk.eu/obchod (dále jen „webové stránky“). Prodávající je oprávněn obchodní podmínky jednostranně měnit, upravovat a doplňovat, čímž nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.4 Obchodní podmínky jsou vytvořeny na základě zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) a práva a povinnosti smluvních stran neupravená kupní smlouvou a obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.


Čl. 2 Uzavření kupní smlouvy

2.1 Veškeré informace a prezentace zboží na webových stránkách prodávajícího jsou pouze informativního charakteru a považují se za podnět k podání nabídky uzavření smlouvy ze strany kupujícího. Smluvní strany výslovně vylučují, že by informace a prezentace zboží na webových stránkách prodávajícího tvořila nabídku k uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 občanského zákoníku. Jako nabídka k uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 občanského zákoníku se považuje závazná objednávka kupujícího, učiněná na základě informací a prezentace zboží na webových stránkách prodávajícího prostřednictvím nákupního košíku internetového obchodu prodávajícího, telefonicky či e-mailovou adresou (dále jen „objednávka“). Kupní smlouva vzniká potvrzením této objednávky prodávajícím.

2.2 Webové stránky obsahují informace o zboží, a to včetně uvedení cen. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a jsou platné po dobu, po kterou jsou na webových stránkách zobrazovány, s výjimkou zjevných chyb. Tímto ustanovením není omezena možnost smluvních stran uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných cenových podmínek. Webové stránky obsahují také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Tyto platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno na území České republiky.

2.3 Kupujícímu je umožněno využít objednávkový systém internetového obchodu prodávajícího, do nějž kupující požadované údaje vyplní, a to zejména údaje o kupujícím, určení objednávaného zboží (objednávané zboží vloží kupující do elektronického nákupního košíku internetového obchodu prodávajícího), způsob úhrady kupní ceny a nákladů na balení a dodání zboží a požadovaný způsob doručení. Kupující je povinen před odesláním objednávky údaje v objednávce zkontrolovat, po odeslání objednávky jsou údaje považovány za správné. Objednávka je pro kupujícího závazná. Kupující objednávku může měnit pouze se souhlasem prodávajícího.

2.4 Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení objednávky kupujícímu zašle prostřednictvím elektronické komunikace (na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou kupujícím) potvrzení o přijetí objednávky. Tímto potvrzením se kupní smlouva považuje za uzavřenou.

2.5 Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy a odmítnout objednávku nebo její část zejména v případech nemožnosti dodání zboží nebo neočekávaných zvýšených nákladů na jeho dodání, vyčerpání skladových zásob, v případech váznoucích na straně dodavatele prodávajícího, výrazné změny ceny dodavatele prodávajícího nebo jiných závažných důvodů. V případě odstoupení, resp. odmítnutí objednávky prodávající kontaktuje kupujícího s nabídkou náhradního postupu (dodání náhradního zboží, vrácení kupní ceny apod.).

2.6 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen dárek prodávajícímu vrátit.


3. Platební podmínky

3.1 Kupní cenu a náklady na dodání zboží může kupující uhradit jedním z následujících způsobů:

      a) na dobírku v místě dodání dle objednávky, kupní cena je pak splatná při převzetí zboží, 

      b) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího, č.ú. ................................... vedený u .............., kupní cena je pak splatná 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

3.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve stanovené výši.


4. Dodací podmínky

4.1 Standardní expediční doba zboží je 5 dnů, neuvádí-li prodávající u jednotlivého zboží jinou lhůtu. Objedná-li si kupující zboží na dobírku, začíná dodací lhůta běžet dnem platného uzavření smlouvy. V případě zvolení úhrady kupní ceny bezhotovostně převodem na účet prodávajícího začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Tato doba se může prodloužit ve vztahu k množství objednávaného zboží, zvláštních požadavků kupujícího či stavu skladových zásob prodávajícího.

4.2 Prodávající si vyhrazuje právo určit, popř. změnit způsob přepravy, a to s ohledem na objem, hmotnost dodávky a bezpečnost dopravy, informuje-li o tom kupujícího. Případná změna způsobu dopravy z rozhodnutí prodávajícího může mít vliv na sjednanou výši úhrady za poštovné (přepravné) a balné.

4.3 Kupující je povinen zboží převzít na místě stanoveném v objednávce případně na jiném sjednaném místě, zkontrolovat neporušenost obalů a případnou vadu oznámit bez odkladu přepravci. Nepřevezme-li kupující zboží nebo bude-li kupujícímu doručováno opakovaně z důvodů na straně kupujícího, je povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s opakovaným způsobem doručování nebo s vrácením zboží. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodávající oprávněn v případě zaplacení kupní ceny před dodáním zboží vůči kupujícímu započíst nebo je kupujícímu vyúčtovat.


5. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího-spotřebitele

5.1 Je-li kupující spotřebitel, má právo v souladu s § 1829 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, a to i bez udání důvodu. Odstoupí-li kupující-spotřebitel od kupní smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu předat prodávajícímu zboží, které od prodávajícího na základě kupní smlouvy obdržel. Neodstoupí-li kupující-spotřebitel v této lhůtě od smlouvy, nemá nárok na vrácení kupní ceny.

5.2 V případě odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího-spotřebitele je prodávající povinen vrátit kupujícímu zaplacenou kupní cenu ve lhůtě 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než bude prodávajícímu zboží vráceno.

5.3 Prodávající upozorňuje kupujícího-spotřebitele, že v případě odstoupení od smlouvy kupující nese náklady spojené s vrácením zboží, a to i ty i v případě, že zboží nebude možné vrátit pro jeho povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4 Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či byť částečně spotřebováno, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

5.5 Prodávající upozorňuje, že v souladu s § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy 

    a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

    b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

    c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,

    d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

    e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

    f) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

5.6 Vzor/on-line formulář pro odstoupení od smlouvy je dostupný zde. Odstoupení od smlouvy a vrácené zboží je kupující povinen zaslat na adresu ............


6. Reklamační řád

6.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až § 2117 občanského zákoníku).

6.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, zejména že zboží je dodáno v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejde-li o věci, které se rychle kazí, nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou v době použitelnosti uvedené na obalu zboží. Zboží s prošlou dobou použitelnosti prodávající neprodává a neručí za vady zboží po této lhůtě. V době použitelnosti vyznačené na obalu zboží může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, přiměřenou slevu z kupní ceny nebo vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy. Za podstatné se považuje takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy, má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

6.3 Práva z vadného plnění uplatní kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle prodávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.


7. Závěrečná ustanovení

7.1 Na práva a povinnosti neupravené kupní smlouvou nebo těmito obchodními podmínkami se přiměřeně užijí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

7.2 Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

7.3 Kupující bere na vědomí, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších společností, není-li v konkrétním případě sjednáno jinak.

7.4 Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím budou řešeny dohodou smluvních stran a nedojde-li k dohodě, věcně a místně příslušným soudem.

7.5 Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dnem ................


Víno TK s.r.o.